Obchodní podmínky

1. Úvod

Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi Chata Permon, zastoupená Ing. Petrem Bártou, Janovská 278, 471 52 Sloup v Čechách, Česká republika – provozovatelem ubytovacích služeb v rekreačním zařízení IČ: 752 60 972  a klienty. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby poskytované v ubytovacím zařízení „Chata Permon“. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů České republiky.
Klientem je fyzická, nebo právnická osoba, poptávající ubytovací služby v rekreačním zařízením Chata Permon . Provozovatelem je vlastník zařízení.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem, vznikne dnem potvrzení objednávky klienta. Na základě písemné objednávky (poštou, faxem, on.line objednávkou nebo e-mailem) zašle provozovatel klientovi zálohovou fakturu a zároveň rezervuje požadovaný volný termín.
Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil s veškerými službami a podmínkami spojenými s pobytem v rekreačním zařízení Chata Permon. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným. Za smluvní závazek veškerých osob uvedených na přihlášce odpovídá klient (osoba), který objednávku podal.

 

3. Úhrada služeb

Ceny služeb jsou uvedeny v nabídkových materiálech a elektronicky na internetových  stránkách provozovatele. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi provozovatelem a klientem dle zákona č. 526/1992 Sb. Úhrada ceny pobytu má tuto formu: záloha ve výši 50% z celkové ceny v termínu dohodnuté splatnosti. Doklad o uhrazení je nutno uschovat pro nástup ubytování. V případě, že klient nezaplatí zálohovou fakturu na pobyt ve výši 50 % předpokládané ceny v termínu splatnosti faktury, může provozovatel zrušit rezervaci termínu klienta !!!

 

4. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu, využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb, odstoupit od smlouvy pokud kvalita a rozsah služeb neodpovídá písemné dohodě, zrušit pobyt kdykoliv před začátkem  pobytu (v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými stornovacími podmínkami). K povinnostem klienta patří včas zaplatit dohodnutou zálohu, uchovat potvrzenou objednávku, případně doklad o zaplacení zálohy a na požádání tyto dokumenty předložit provozovateli, dodržovat interní předpisy zařízení a uhradit veškeré škody způsobené v rekreačním zařízení.

 

 5. Práva a povinnosti poskytovatele služeb

Provozovatel si ukládá za povinnost zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 5.
Právem provozovatele je v případech, které nemůže ovlivnit a) změnit termín pobytu, b) změnit ceny, c) změnit rozsah služeb, d) zrušit smlouvu. Pokud zákazník se změnami a) až d) nesouhlasí, má právo do 48 hodin od vyrozumění o změnách písemně od smlouvy odstoupit. V tomto případě vrátí provozovatel 100% zaplacené ceny zákazníkovi. Rozhodující je datum doručení odstoupení od smlouvy. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí. V případě, že dojde k situaci, kdy provozovatel bude vracet zákazníkovi finanční částku, je povinen tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení.

 

6. Stornovací podmínky

a) Pobyt je závazně rezervován ze strany ubytovatele po obdržení zálohy od objednatele, je-li tato ubytovatelem požadována.

b) Záloha je nevratná.

c) Uhrazením zálohy souhlasíte s danými storno podmínkami.

d) Záloha se převádí na jiné období, v případě, že je pobyt obsazen náhradníky.

e) Přesun termínu tzv. odbydlení není v zimních termínech možné.

f) Doplatek pobytu se platí na místě při nástupu na ubytování vždy za celý objednaný pobyt.

g) Při týdenních pobytech se platí plná cena bez ohledu na počet dní skutečně strávených v ubytovacím zařízení a bez ohledu na počet odhlášených jídel.

h) Příjem hostů je od 14:00, pokoje je třeba opustit do 10:00. Není-li dohodnuto jinak.

Klient má právo kdykoli odstoupit od smluvního vztahu (potvrzené objednávky pobytu) a to výhradně písemnou formou. Provozovatel musí v termínu do 21 dnů po doručení písemného zrušení smluvního vztahu – potvrzené objednávky pobytu, vyúčtovat a s odečtenými storno poplatky. Výše storno poplatků se rozumí složená záloha.

 

7. Reklamace pobytu (služeb)

V případě, že služby uvedené na přihlášce (řádně zaplacené) neodpovídají v plném rozsahu nebo kvalitě, má klient právo na reklamaci. Zákazník je povinen, v případě zjištění závad na zařízení objektu, uplatnit reklamaci ihned na místě u ubytovatele tak, aby mohla být náprava učiněna přímo na místě. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník spolu s poskytovatelem služeb – vedoucím rekreačního zařízení, nebo jeho zástupcem – protokol o reklamaci, který musí podepsat obě strany. Bude-li reklamace, po prošetření, shledána oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy. Výsledek reklamačního řízení je povinen provozovatel oznámit klientovi nejpozději do 30 dnů od data podané reklamace. V případě poskytnutí slevy je provozovatel povinen vrátit částku zákazníkovi do 7 dnů od oznámení o prošetření reklamace.

 

8. Pojištění

Provozovatel nezahrnuje do ceny pobytů pojištění. Klientovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v České republice „Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty“.

 

9. Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 1. ledna 2015. Platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek a platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou.